برنامه ریزی تورتان را با اطمینان به ما بسپارید.

لیست نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش در سال ۹۸

تاریخ شمسی: ۹۸/۰۲/۰۷ – ۹۸/۰۲/۱۰

تاریخ میلادی: 01/05/2019 – 27/04/2019

مکان: نمایشگاه بین المللی جزیره کیش

ساعت بازدید: ۵:۰۰ ب.ظ – ۱۱:۰۰ ب.ظ

 

تاریخ شمسی: ۹۸/۰۲/۱۰ – ۹۸/۰۲/۱۳

تاریخ میلادی: 04/05/2019 – 30/04/2019

مکان: نمایشگاه بین المللی جزیره کیش

ساعت بازدید: ۴:۰۰ ب.ظ – ۱۰:۰۰ ب.ظ

 

تاریخ شمسی: ۹۸/۰۶/۰۴ – ۹۸/۰۶/۰۷

تاریخ میلادی: 30/08/2019 – 26/08/2019

مکان: نمایشگاه بین المللی جزیره کیش

ساعت بازدید: نامشخص

تاریخ شمسی: ۹۸/۰۷/۲۳ – ۹۸/۰۷/۲۶

تاریخ میلادی: 19/10/2019 – 15/10/2019

مکان: نمایشگاه بین المللی جزیره کیش

ساعت بازدید: نامشخص

تاریخ شمسی: ۹۸/۰۸/۰۸ – ۹۸/۰۸/۱۱

تاریخ میلادی: 03/11/2019 – 30/10/2019

مکان: نمایشگاه بین المللی جزیره کیش

ساعت بازدید: نامشخص

 

تاریخ شمسی: ۹۸/۰۸/۲۷ – ۹۸/۰۸/۳۰

تاریخ میلادی: 22/11/2019 – 18/11/2019

مکان: نمایشگاه بین المللی جزیره کیش

ساعت بازدید: نامشخص

تاریخ شمسی: ۹۸/۰۸/۲۷ – ۹۸/۰۸/۳۰

تاریخ میلادی: 22/11/2019 – 18/11/2019

مکان: نمایشگاه بین المللی جزیره کیش

ساعت بازدید: نامشخص

تاریخ شمسی: ۹۸/۰۹/۰۵ – ۹۸/۰۹/۰۸

تاریخ میلادی: 30/11/2019 – 26/11/2019

مکان: نمایشگاه بین المللی جزیره کیش

ساعت بازدید: نامشخص

تاریخ شمسی: ۹۸/۰۹/۲۶ – ۹۸/۰۹/۲۸

تاریخ میلادی: 20/12/2019 – 17/12/2019

مکان: نمایشگاه بین المللی جزیره کیش

ساعت بازدید: نامشخص

 

 

تاریخ شمسی: ۹۸/۱۰/۰۵ – ۹۸/۱۰/۰۸

تاریخ میلادی: 30/12/2019 – 26/12/2019

مکان: نمایشگاه بین المللی جزیره کیش

ساعت بازدید: نامشخص

تاریخ شمسی: 98/10/30 – 98/11/3

تاریخ میلادی: 20/01/2020 – 23/01/2020

مکان: نمایشگاه بین المللی جزیره کیش

ساعت بازدید: نامشخص

تاریخ شمسی: 98/11/15– 98/11/18

تاریخ میلادی: 04/02/2020 – 07/02/2020

مکان: نمایشگاه بین المللی جزیره کیش

ساعت بازدید: نامشخص

تاریخ شمسی: 98/11/24– 98/11/27

تاریخ میلادی: 13/02/2020 – 16/02/2020

مکان: نمایشگاه بین المللی جزیره کیش

ساعت بازدید: نامشخص

تاریخ شمسی: 98/11/24– 98/11/27

تاریخ میلادی: 13/02/2020 – 16/02/2020

مکان: نمایشگاه بین المللی جزیره کیش

ساعت بازدید: نامشخص

تاریخ شمسی: 98/12/06– 98/12/07

تاریخ میلادی: 25/02/2020 – 26/02/2020

مکان: نمایشگاه بین المللی جزیره کیش

ساعت بازدید: نامشخص

تاریخ شمسی: 98/12/14– 98/12/17

تاریخ میلادی: 04/03/2020 – 07/03/2020

مکان: نمایشگاه بین المللی جزیره کیش

ساعت بازدید: نامشخص